12,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
فهرست مطالب : فصل اول کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی فصل دوم ادبیات و پیشینه ...

افسردگی در امدادگران با سابقه چهار سال با امداد گران با سابقه کمتر از چهار سال

فهرست مطالب :
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
استرس و سندرم فرسودگي
افسردگي
افسردگي زيست شيميايي
افسردگي روان شناختي
افسردگي واكنشي
مدل سليه از استرس
افسردگي
سرزنش خود
نومیدی
ترحم به خود
معضل افسردگي واقعاً تا چه حد جدي است؟
نظريه‌هايي در زمينة افسردگي
نظريه روانكاوي
نظريه‌هاي يادگيري
رويكرد شناختي
افسردگي واكنشي
افسردگي درون زاد
افسردگي روانزاد
تشخيص و سنجش افسردگي
اختلال افسردگي عمده
اختلال افسرده خلقي
علايم افسردگي
چگونگي مقابله با افسردگي
روش هاي درمان افسردگي
روش بازسازي شناختي براي درمان افراد افسرده
روش دو ستوني
درمان كوتاه مدت
مشاوره و روان درماني گروهي
چه عوامل رواني - اجتماعي در افسردگي دخيل هستند؟
چگونه كسي مي‌تواند بفهمد كه آيا افسرده است يا خير؟
خسارت استرس
روند استرس
نشانه هاي هيجاني افسردگي
به هنگام افسردگي چه كاري بايد انجام دهيم
ديدگاههاي نظري دربارة افسردگي
تعريف امدادگر
خصوصيات يا ويژگيهاي امدادگر
تعريف كمكهاي اوليه و امداد
هدف ما از كمكهاي اوليه
تعريف عمليات نجات
تعريف كمكهاي اوليه
بقية ويژگيهاي يك امدادگر
حفظ آرامش در ارائه كمكهاي اوليه
وظايف امدادگر
نحوة مراقبت از خود
كنترل استرس
واكنش به استرسها
واكنش هاي ديررس
واكنشهاي شديد
پژوهش های انجام شده
پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده
فصل سوم
طرح پژوهش
جامعة پژوهش
نمونة پژوهش

روش نمونه گيري
ابزار پژوهش و روش جمع آوري اطلاعات
روش آماري
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع
پرسشنامه


چکیده :
این تحقیق با هدف بررسی مقایسه ای افسردگی در امدادگران با سابقه چهار سال با امداد گران با سابقه کمتر از چهار سال انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان امدادگر می باشند. روش نمونه گیری کارکنان امدادگر در دسترس می باشد با استفاده از روش نمونه گیری 50 نفر انتخاب شدند و با استفاده از Spss22 اطلاعات تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از روش t استیودنت استفاده شد. نتایج بدین قرار بودند که؛ بین بررسی مقایسه ای افسردگی در امدادگران با سابقه چهار سال با امداد گران با سابقه کمتر از چهار سال تفاوت معنا داری وجود دارد.
کلید واژه ها: افسردگی ، امدادگران

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
87
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟