12,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
فهرست مطالب : فصل اول کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیه های تحقیق هدف تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی فصل دوم ادبیات و ...

وسواس فکری و نشخوار فکری در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران

فهرست مطالب :
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
هدف تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
تاریخچه وسواس فکری و عملی
معنای اصطلاحی وسواس
اصطلاح وسواس در زبان فارسی
انواع وسواس
تشخیص اختلال وسواس فکری عملی
چهار ملاک روشن برای افکار وسواس
سه ملاک روشن برای رفتار وسواسی
شکل بالینی
تصورات وسواسی
ویژگی های بالینی
همه گیر شناسی
سبب شناسی
تشخیص افتراقی
سیر و پیش آگهی
درمان
بیش فکری یا نشخوار فکری چیست
رابطه ورزش با سلامت روان
تعاریف ورزش
نظریه های ارائه شده درباره ورزش
مکتب انسان گرایی
مکتب رفتار گرایی
مکتب شناخت گرایی
ورزش از دیدگاه اسلام
ورزش و درمان
تاثیر ورزش در رفتار اجتماعی و فردی
آثار ورزش در پیشگیری از بیماریها
فواید جسمانی
فواید روانشناختی ورزش
فعالیت بدنی ، آمادگی و بهداشت روانی
فشار روانی و ورزش
نشانگان عمومی سازش سلیه
نشخوار فکری
علل نشخوار ذهنی چیست
چگونه نشخوار ذهنی را درمان کنیم
نشخوار فکری
نظریه های نشخوار فکری
پیشینه مطالعاتی در جهان
پیشینه مطالعاتی در ایران
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه تحقیق
نمونه تحقیق
چگونگی نمونه برداری
توضیح درباره نمونه ها
پرسشنامه وسواس فکری مادزلی
پایایی و روایی
پرسشنامه نشخوار فکری
روایی و پایایی
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع
پرسشنامه
چکیده :
این تحقیق با هدف بررسی وسواس فکری و نشخوار فکری در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران انجام شده است. روش این تحقیق علی – مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ورزشکاران رشته والیبال دانشگاه پیام نور آبادان می باشند. روش نمونه گیری ورزشکاران تصادفی خوشه ای می باشد با استفاده از روش نمونه گیری 200 نفر انتخاب شدند و با استفاده از Spss اطلاعات تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج بدین قرار بودند که؛ بین وسواس فکری و نشخوار فکری در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوت معنا دار وجود دارد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
78
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟