12,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
فهـرست مـطالب فصــل اول مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش اهداف پژوهش پرسش فرضیه های پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف نظری و ...

علل اجتماعی و عاطفی گرایش به اعتیاد درجوانان

فهـرست مـطالب
فصــل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش فرضیه های پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی
معرفی متغیرهای مستقل و وابسته
فصــل دوم
تاریخچه اعتیاد
بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش
چارچوب نظری وبیان دیدگاهها
تعریف اعتیاد
مفاهیم اعتیاد به مواد مخدر
انواع اعتیاد
فرآیند اعتیاد
شخصیت معتاد
تشخیص معتاد
عوارض اعتیاد
اقلیتهای قومی
تاثیرات فرهنگ بر سوء مصرف مواد
درمان اقلیتهای قومی
موانع درمان اقلیتهای قومی
زنان
شیوع سوء مصرف مواد
بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور
کارل ماکس
فصــل سوم
3-1 جامعه آماری
3-2 نمونه آماری
3-3 ابزارگردآوری داده ها
جامعه آماری
3-4 روش و محاسبه حجم نمونه
3-5 محدودیت های تحقیق
فصــل چهارم
بررسی و توصیف و تحلیل داده ها
الف) توصیف داده ها بااستفاده از جداول و داده ها
ب) تحلیل داده ها
جدول شماره (1)
نمودار شماره (1)
جدول شماره (2)
نمودار شماره (2)
جدول شماره (3)
نمودار شماره (3)
جدول شماره (4)
نمودار شماره (4)
جدول شماره (5)
نمودار شماره (5)
جدول شماره (6)
نمودار شماره (6)
جدول شماره (7)
نمودار شماره (7)
جدول شماره (8)
نمودار شماره (8)
جدول شماره (9)
نمودار شماره (9)
جدول شماره (10)
نمودار شماره (10)
جدول شماره (11)
نمودار شماره (11)
جدول شماره (12)
نمودار شماره (12)
جدول شماره (13)
نمودار شماره (13)
جدول شماره (14)
نمودار شماره (14)
جدول شماره (15)
نمودار شماره (15)
جدول شماره (16)
نمودار شماره (16)
جدول شماره (17)
نمودار شماره (17)
جدول شماره (18)
نمودار شماره (18)
جدول شماره (19)
نمودار شماره (19)
جدول شماره (20)
نمودار شماره (20)
جدول شماره (21)
نمودار شماره (21)
جدول شماره (22)
نمودار شماره (22)
جدول شماره (23)
نمودار شماره (23)
جدول شماره (24)
نمودار شماره (24)
فصــل پنجم
نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادها
ضمـائم، منـابع و مـاخذ
ضمـائم
مشخصات پاسخگو
نظرات پاسخگو
منابع و ماخذ

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان آبادان انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه می باشد که شامل سؤال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است:
الف) عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ب) عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ج) وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
د) وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ر) میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ز) میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
نتایج تحقیق با توجه به یافته ها در آخر ارائه شده است.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
89
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟