12,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
فهرست مطالب : فصل اول کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش فرضیه های تحقیق سوالات تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی ...

هوش هیجانی

فهرست مطالب :
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
چارچوب نظری
نظریات مربوط به عوامل مؤثر بر سلامت
ارتباط بین سرمایه ی اجتماعی و سلامت
رابطه ی عزت نفس و سلامت
رابطه ی نگرش های صمیمانه با سلامت
نقش مذهب بر سلامت روان
دو دیدگاه کلی درباره ی تأثیر اشتغال بر سلامت زنان
نظریات جامعه شناسی پیرامون اشتغال زنان
نظریه ی نقش و رویکرد جنسیتی نقش
تاریخچه هوش
هوش از دیدگاه صاحب نظران
سطوح هوش
اندازه گیری هوش
آزمون‌های فردی هوش
آزمون‌ گروهی هوش
هیجان
تاریخچه نظریه هیجان
نظریه‌های معاصر هیجان
نقش هیجان در هوش
رابطه ی هوش هیجانی و عملکرد
عملکرد
عوامل موثر بر عملکرد
ارزیابی عملکرد
نظریه های هوش هیجانی
آموزش هوش هیجانی
مقایسه هوش هیجانی با هوش شناختی
هوش هیجانی و اثر بخشی سازمانی
پیشینه مطالعاتی در جهان
پیشینه مطالعاتی در ایران
فصل سوم
مقدمه
نوع پژوهش
حجم نمونه
روش نمونه گیری
معرفی وسیله ی اندازه گیری
اعتبار و روایی وسیله ی اندازه گیری
روش اجرای پژوهش
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری
نتایج نظری تحقیق
پیشنهادات
منابع پرسشنامه
چکیده :
این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان در زنان شاغل و غیر شاغل انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان آبادان می باشند. روش نمونه گیری ورزشکاران تصادفی خوشه ای می باشد با استفاده از روش نمونه گیری 30 نفر انتخاب شدند و با استفاده از Spss اطلاعات تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از روش ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج بدین قرار بودند که؛ بین هوش هیجانی با سلامت روان در زنان شاغل و غیر شاغل رابطه معنا دار وجود دارد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
87
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟