3,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی فرایند توسعه بافت کلانشهر کرج

 

فهرست مطالب:

مقدمه
1-پیشینه طرح های توسعه در کرج
1-1-جایگاه شهر کرج در طرح مجموعه شهری تهران
جدول 1-1: مشخصات اسکان جمعیت در حوزه شهری کرج- شهریار براساس طرح مجموعه شهری تهران
1-2-کرج در طرح ساماندهی تهران( طرح جامع جدید)
1-3-طرح جامع کرج بزرگ
ویژگی های کالبد شهر:
1-4-طرح تفصیلی مصوب
تراکم کلی جمعیت:
جدول 1-2 : مشخصات طرف تفضیلی مصوب درمحدوده شهرداری های کرج، مهرشهر و رجایی شهر (1372)
جدول 1-3: حداقل تفکیک واحدهای شهری جهت رعایت درطراحی مربوط به طرح های تفصیلی مصوب کرج
جدول 1-5: سرانه کاربری اراضی ناحیه ای درطرح تفصیلی مهرشهر در کرج
1.5.مصوبات کمیسیون ماده پنج کرج
2-6-برنامه توسعه عمران 5ساله (شهرداری کرج )
4.بررسی وضع موجود شهر
4-1-روش شناسی مطالعات وضع موجود
4-1-1-محدوده عملیات میدانی
4-1-2-روش برداشت
4-1-3-دسته بندی و رمزگذاری کاربریهای موجود
جدول 4-1: دسته بندی کاربری ها و ریز کارکردها( وضع موجود)
4-1-4-باز تولید اطلاعات برداشت شده
جدول 4-2: لیست فیلدهای موجود در فایل PARSEL-KARAJ
جدول 4-3: لیست کاربری های اعمال شده در Ground floor تا Eight floor و سایر طبقات Parsel – Karaj
4-2-کاربری عمومی وضع موجود زمین
4-2-1-کاربری مسکونی
4-2-2-کاربریهای خدمات عمومی
جدول 4-6: کاربری وضع موجود زمین به تفکیک سطوح خالص شهری و ناخالص فراشهری درشهر کرج
4-3-1-ساختار کلی شبکه گذر بندی
4-3-1-1-ساختار کلی شبکه گذربندی کرج
4-3-1-2-ساختار کلی شبکه گذربندی فردیس
4-3-1-3-ساختارکلی شبکه گذربندی مهرشهر
4-3-1-4-جمعبندی
4-3-2-مهمترین دشواریهای ونارساییهای شبکه گذربندی موجود
4-3-2-1-تداخل نقش ارتباطی و کارکرد خدماتی
3-2-2-محورها و تقاطع های تجهیز نشده
4-3-شبکه ارتباطی شهر از دید طرح مصوب
4-3-4-ویژگی های کالبدی شبکه گذربندی
4-3-4-1-ویژگی های برش عرضی گذرها
4-3-4-2-شناسایی گذرهای از دیدگاه ویژگیهای کالبدی خاص
4-4-ویژگیهای کالبدی ساخت و سازهای شهری
4-4-1-کیفیت ساختمانی
جدول 4-7: گروه بندی ساختمانهای موجود برپایه کیفیت ساختمانی
4-4-2-ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانها
4-4-3-مصالح نماسازی
جدول 4-8: دسته بندی ساختمانها بر پایه نوع مصالح نماسازی
4-5-ویژگی های تراکم جمعیتی در شهر
4-5-1-تراک جمعیتی ناخالص و خالص مسکونی در محله ها
4-5-1-1-تراکم ناخالص
4-1-5-2-تراکم خالص مسکونی
4-5-2-تراکم جمعیتی خالص مسکونی دربلوکهای شهری

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
72
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
آموزش زبان انگلیسی
سوالی دارید؟