30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان:ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق ...

ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان

عنوان:ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان

این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است

فهرست مطالب:
فصل اول  
مفهوم، ادلة پذیرش و اوصاف تعهدات منفی
مفهوم تعهد منفی و ادلة پذیرش آن
اوصاف تعهدات منفی
 انواع تعهد منفی
عدم نفوذ یا قابلیت فسخ
شرایط تحقق ضمانت اجرای نخستین و شیوه¬های اعمال آن
شرایط اعمال ضمانت اجرای نخستین
شیوۀ اعمال ضمانت اجراها
استناد متعهد به وجود حق حبس
 شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن
موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن
فصل سوم :
شرایط ایجاد حق جبران خسارت
نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد
 ورود ضرر
 مستقیم بودن ضرر
احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد
 منابع

بخشی ازمتن:
  با تخلف متعهد، بدیهی است که اجبار یا در خواست فسخ عقد، تنها در صورتی عقلایی است که عقد همچنان پابرجا و قابل اجرا باشد. به بیان دیگر، تنها تعهداتی قابلیت الزام دارند که با یکبار تخلف متعهد، ممتنع نشوند. مانند تعهد به عدم انجام مسافرت در طول یک سال. در این حالت، اگر متعهد در اوایل سال اقدام به مسافرت و نقض تعهد کند، به اعتبار زمان باقی مانده، تعهد همچنان پابرجاست. اما اگر در همین مثال، تعهد به عدم انجام مسافرت در یک روز معین باشد، با تخلف متعهد و وقوع مسافرت در زمان معهود، تعهد ممتنع شده و عقد نیز منفسخ می¬گردد (محقق داماد، 1389، ص188؛ امامی، 1373 الف، ص238؛ سنهوری، 2009 الف، ص422). این قاعده در تمام عقود جاریست؛ به این علت که عقلاء وجود چنین معامله¬ای را لغو و باطل می¬دانند (موسوی بجنوردی، 1393، ص225).
  این شرط در قوانین پیش¬بینی نشده است، اما با استقراء در قوانین، می¬توان به احکامی که نتیجه این شرط است، اشاره نمود؛ به عنوان نمونه مادۀ 1352 ق. م.  مقرر داشته است: «هرگاه اجاره دهنده از ترمیم و اصلاح مندرج در ماده 1351 این قانون امتناع ورزد، اجاره گیرنده می¬تواند اجاره را فسخ یا شخصاً به اجازه محکمه به ترمیم و اصلاح آن پرداخته، بعداً متناسب به اندازه مصرف، بالای اجاره دهنده رجوع و یا از اندازه اجرت وضع نماید». مادۀ 476 ق. م. نیز بیان داشته است: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می¬شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد». اصطلاحاً چنین تعهداتی، تعهدات به نحو تعدد مطلوب نامیده می¬شود، که در آن نفس انجام تعهد، خواستۀ اصلی متعهدله است، و انجام تعهد در چند زمان یا مکان یا چند مرتبه، تعهدی فرعی است که یکی از شرایط انجام تعهد است

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
90
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟