30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان:حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است فهرست مطالب: مقدمه      بخش اول مبانی نظری و ...

حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

عنوان:حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است
فهرست مطالب:
مقدمه     
بخش اول
مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل
فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای
فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل
فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
بخش دوم
آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی
فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی
بین المللی
فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد
فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان
فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل
مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها
مبحث دوم -  دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی
مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد
فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای
مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی
جهانی
گفتار اول-  اعلامیه جهانی حقوق بشر
مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای
فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل
مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی
مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول
مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق
گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق
فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
مبحث اول- حق کرامت انسانی
گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی
گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی
مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون
مبحث سوم – حق بر دادخواهی
فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی
مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی
مبحث دوم - مراجع شبه قضایی بین المللی
فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد
فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان
نتیجه گیری
فهرست منابع                    
بخشی ازمتن:
  رساله حاضر که حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی را در حوزه حقوق بین¬الملل با نگاهی به منابع معتبر حقوق اسلامی مورد مداقه قرار داده است، برای نیل به پاسخ پرسش های ابتدایی در این خصوص حق مزبور را در دو حوزه مبانی و جایگاه، و آثار مترتب بر برخورداری فرد از حق شناسایی شخصیت حقوقی تحلیل و بررسی نمود. در این راستا با مروری بر مطالب پیش گفته در خصوص پرسش اصلی این رساله و نیز سوال اول فرعی مطرح شده مبنی بر مفهوم ،ویژگی¬ها ، جایگاه و مصادیق « حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی» در حقوق بین الملل و همچنین ارتباط این حق با سایر قواعد حقوق بشری ، لازم به ذکر است که، با پیشرفت و توسعه حقوق بشر، شخصیت حقوقی به منزله وصف و قابلیت ذاتی، همراه و ملازم با انسان محسوب گردید، این در حالی است که، زمانی انسان ها بنا به طبقه و گروهی که در آن قرار می¬گرفتند حائز شخصیت حقوقی و یا فاقد آن بودند، بدنبال تلاش های بین المللی با گذشت زمان، و در یک فرآیند طولانی شخصیت حقوقی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، برای تمامی اعضای خانواده بشری مورد شناسایی قرار گرفت.

 
این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است
فهرست مطالب:
مقدمه     
بخش اول
مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل
فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای
فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل
فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
بخش دوم
آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی
فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی
بین المللی
فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد
فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان
فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل
مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها
مبحث دوم -  دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی
مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد
فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای
مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی
جهانی
گفتار اول-  اعلامیه جهانی حقوق بشر
مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای
فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل
مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی
مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول
مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق
گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق
فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
مبحث اول- حق کرامت انسانی
گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی
گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی
مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون
مبحث سوم – حق بر دادخواهی
فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی
مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی
مبحث دوم - مراجع شبه قضایی بین المللی
فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد
فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان
نتیجه گیری
فهرست منابع                    
بخشی ازمتن:
  رساله حاضر که حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی را در حوزه حقوق بین¬الملل با نگاهی به منابع معتبر حقوق اسلامی مورد مداقه قرار داده است، برای نیل به پاسخ پرسش های ابتدایی در این خصوص حق مزبور را در دو حوزه مبانی و جایگاه، و آثار مترتب بر برخورداری فرد از حق شناسایی شخصیت حقوقی تحلیل و بررسی نمود. در این راستا با مروری بر مطالب پیش گفته در خصوص پرسش اصلی این رساله و نیز سوال اول فرعی مطرح شده مبنی بر مفهوم ،ویژگی¬ها ، جایگاه و مصادیق « حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی» در حقوق بین الملل و همچنین ارتباط این حق با سایر قواعد حقوق بشری ، لازم به ذکر است که، با پیشرفت و توسعه حقوق بشر، شخصیت حقوقی به منزله وصف و قابلیت ذاتی، همراه و ملازم با انسان محسوب گردید، این در حالی است که، زمانی انسان ها بنا به طبقه و گروهی که در آن قرار می¬گرفتند حائز شخصیت حقوقی و یا فاقد آن بودند، بدنبال تلاش های بین المللی با گذشت زمان، و در یک فرآیند طولانی شخصیت حقوقی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، برای تمامی اعضای خانواده بشری مورد شناسایی قرار گرفت.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
222
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟