30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان : صلح جهاني از طريق نظام قانون مند   این فایل در سطح  کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است. فهرست مطالب: مقدمه بخش اول : حقوق بين ...

صلح جهاني از طريق نظام قانون مند

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : حقوق بين ا لملل و جهان گستري
فصل اول – منابع كلاسيك و نوين حقوق بين ا لملل و جهاني شدن
معاهدات ببن ا لمللی
عرف و نقش آن درتوسعه حقوق بين ا لملل
توسعه و تدوين حقوق بين ا لملل و ايجاد نظام قانون مند
فصل دوم – تأثير جهاني شدن بر نظام قانون مند
جهاني بودن بشر
مباحث گسترده جهاني شدن
نظريه جامعه جهاني
تأثير نظام قانون مند برصلح جهاني
بخش دوم – توسعه فرهنگ و اقتصاد از ديدگاه حقوق بشر
فصل ا ول – تعريف و اهميت فرهنگ و اقتصاد
جهانی شدن فرهنگ و تحول مفهوم حقوق بشر
حقوق بشر و توسعه  ا قتصاد دريک حوزه جهانی
فصل دوم – اهميت سازمانهای بين ا لمللی غيرحکومتی
روند تشکيل سازمان های بين ا لمللی غيرحکومتی
تأ ثيرسازمان های بين ا لمللی غيرحکومتی در صلح جها نی  
فصل سوم– حق تعيين سرنوشت وحاکميت مردم درحقوق بشر بين ا لملل
حقوق بشر بين المللی
حقوق بشر در دنيای امروز
بخش سوم – ضرورت هنجاری و اصولی
فصل اول – جهان قانون مند و در صلح و عدا لت
عدا لت
امنيت
فصل دوم – دموکراسی و قانون مندی جهانی
چارچوب قراردادی دموکراسی
حکومت جهانی و محلی
فصل سوم – تجديد ساختار در جهت صلح جهانی
نظم جهانی
جنبه های هنجاری
جمع بندی
مهم: «««تمامی منابع در پاورقی ذکر شده اند»»»
 
بخشی از متن:

موضوع خلع سلاح جهاني كه مدتهاست موضوع مذاكره بسياري كشورهاوبه خصوص دو ابرقدرت شرق وغرب درپايان قرن يستم بوده است , همچنان ادامه دارد.اولين بار درسال 1939 مورد توجه قرارگرفت , زيرا قبل از آن بشريت به پيوستگي اقتصاد جهاني واقف شده بود وبه دنبال راه حل هايي جهت تقويت توسعه اقتصاد جهاني ورسيدن به جامعه جهاني بود.نفرت جامعه جهاني از واژه جنگ را كه درنيمه اول قرن بيستم گريبان تمام عالم راگرفت , درتك تك كلمات منشور ملل متحد مي توان مشاهده واحساس كرد .باوجود اصل ممنوعيت توسل به زور هيچگاه واژه جنگ به كارنرفته است زيراكه جنگ ضد ارزش است و.......

درعصر اتم وارتباطات ؛با طرح صلح جهاني ازطريق نظام قانون مند ، هدف اشاعه تفكرايده آليستي نيست . بلكه براين عقيده هستيم كه ديريازود جامعه جهاني به ضرورت هرچه بيشتر اين مهم خواهد رسيد .تاسيس نهادهاي بين المللي كه بتوانند ازبروز جنگ جلوگيري به عمل آورند و با مسايل جهاني به مقابله بپردازند؛نياز عملي دنياي امروزست .
توسعه اقتصاد جهاني، محيط زيست جهاني، مسابقه تسليحاتي ، تروريسم سياسي، انفجار جمعيت، استفاده از منابع اقيانونسها ، همگي دردستور كار دولتها قرار دارند ، اما به تنهايي توسط يك دولت قابل حل نيستند.
باوجود ابزارهاي قانوني ودور از خشونت مي توان تعارضات غير قابل اجتناب را در اين دنياي پراكنده حل كرد.وضعيتي كه هنوز درورطه تهديدعليه صلح ؛ نقض صلح وتجاوزموردتوجه  مهمترين دستگاه تصميم گيري بين المللي و ......

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
275
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟