14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

رابطه ی فراشناخت و خودکارآمدی در دانشجویان

فهرست مطالب

فصل اول

 • طرح پژوهشی
 • مقدمه
 • فرضیه ها
 • بیان مسئله
 • فراشناخت
 • خود کارآمدی
 • تعریف متغیر ها
 • تعریف مفهومی فراشناخت
 • تعریف عملیاتی فراشناخت
 • تعریف مفهومی خودکارآمدی
 • تعریف عملیاتی خود کارآمدی
 • اهداف پژوهش
 • هدف کلی
 • هدف های جزئی

فصل دوم

 • پیشینه تحقیق
 • فراشناخت
 • رویکرد پردازش اطلاعات
 • شباهت های شناخت و فرا شناخت از دیدگاه فلاول
 • مولفه های فراشناخت
 • خود کارآمدی
 • انتظارات کارآمدی
 • مراحل رشد خود کارآمدی
 • مدارک و شواهد پژوهشی مربوط به خود کارآمدی
 • ابزارهای مختلف سنجش خودکارآمدی
 • خودکارآمدی و تفاوتهای جنسیتی
 • منابع اطلاعاتی شناخت خودکارآمدی
 • مروری بر تحقیقات انجام شده
 • روش های افزایش خود کارآمدی ادراک شده
 • نتیجه گیری

فصل سوم

 • جامعه
 • نمونه
 • روش نمونه گیری
 • ابزار اندازه گیری و روش اجرا خود کارآمدی
 • شیوه نمره گذاری
 • پایایی خارجی
 • پایایی ایرانی
 • اعتبار خارجی
 • اعتبار ایرانی
 • ابزار اندازه گیری و روش اجرایی برای متغیر فراشناخت
 • شیوه نمره گذاری
 • پایایی خارجی
 • پایایی در ایران
 • بررسی روایی همزمان MCQ در ایران
 • تعریف خرده مقیاس هاس فراشناخت

فصل چهارم

 • مقدمه
 • توصيف داده ها
 • تحليل داده ها

فصل پنجم

 • مقدمه
 • بحث و نتیجه گیری
 • نتیجه گیری
 • محدودیت ها
 • پیشنهادات پژوهش


چکیده
در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه فراشناخت به طور کلی و همچنین خرده مقیاس های آن با خودکارآمدی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ابهر سنجیده شود. نمونه این پژوهش به صورت در دسترس بوده و تعداد نمونه اولیه 110 دانشجوی زن و مرد مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد در ترم اول از سال تحصیلی 90-1390 بوده که پس از تمره گذاری و بررسی اولیه 90 پاسخنامه مربوزط به 38 مرد و 52 زن معتبر دانسته شد و مورد آزمون قرار گرفت. آزمون همبستگی پیرسون روی همه خرده مقیاس ها نسبت به خود کارآمدی انجام شده که بر اساس نتایج به دست آمده به ترتیب فراشناخت کل با خود کارآمدی، خرده مقیاس باورهای منفی فراشناختی در مورد نگرانی با خود کارآدمدی، خود آگاهی شناختی با خود کارآمدی دارای ضرایب همبستگی 0.269-، 0.398- ، 0.295+ بوده بدیت معنی که بین فراشناخت کل و خرده مقیاس باورهای منفی فراشناختی در مورد نگرانی با خود کارآمدی رابطه منفی معنی دار و بین خود آگاهی شناختی و خود کارآمدی رابطه مثبت معنی داری وجود داشت این نتایج و همچنین نتیجه رگرسیون بدست آمده نشان می دهد که باورهای منفی فراشناختی به صورت معکوس وخود آگاهی شناختی به صورت مستقیم می تواند پیش بینی کننده تغییرات مربوط به خود کارآمدی باشندو سایر خرده مقیاس های فراشناختی پیش بینی کننده این تغییرات نمی باشند.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
90
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟