14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

رابطه شخصیت و اضطراب رایانه در دانش آموزان دختر دبیرستانی

چکیده:
سواد رایانه ای در دنیای کنونی که عصر تغییرات شتابناک فناورانه و تکثیر منابع اطلاعاتی است، اهمیتی فزاینده دارد. اضطراب رایانه را می توان نوعی اضطراب خاص قلمداد کرد. اضطرابی که حاصل موقعیت ویژه ای است. این موقعیت زمانی است که فرد در عالم واقعیت یا تفکر با رایانه روبه رو می شود، و در تعاملی فعال با آن قرار می گیرد. در پژوهش حاضر هدف آن است که در وهلة اول تصویر روشنی از میزان اضطراب رایانه در میان دانش آموزان دختر دبیرستانی به دست آید، سپس روابط آن با سایر متغیرها بررسی شود. روش انجام شده در این پژوهش روش همبستگی ساده است. نمونه انتخاب شده برای انجام این پژوهش شامل 50 نفر دانش آموز دختر است. به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه شخصیت آیزنگ و پرسشنامه اضطراب کتل است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS 16 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری در دو بخش انجام شده است، بخش توصیفی و بخش استنباطی. نتایج نشان داد که بین روان گسسته گرایی و اضطراب رایانه در نوجوانان دختر رابطه معناداری وجود دارد. بین روان آزرده گرایی و اضطراب رایانه در نوجوانان دختر رابطه معناداری وجود دارد. نتایج آمار استنباطی برای فرضیه سوم نیز نشان داد که بین برون گرایی و اضطراب رایانه در نوجوانان دختر رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به علامت ضریب همبستگی در می یابیم که همبستگی بین این دو متغییر معکوس است. فرضیه¬ی چهارم تحقیق رد شده است و بین دروغ گویی و اضطراب رایانه در نوجوانان دختر هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: اضطراب، اضطراب رایانه، شخصیت


فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • هدف پژوهش
 • سئوال اصلی پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • تعریف متغیرهای پژوهش

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهشی

 • شخصیت
 • شخصیت از دیدگاه مردم
 • شخصیت از دیدگاه روانشناسی
 • ماهیت شخصیت و انسان
 • نقش وراثت زیستی در رشد شخصیت
 • اهمیت محیط طبیعی در رشد شخصیت
 • رابطه فرهنگ و شخصیت
 • نقش تجربه گروهی در رشد شخصیت افراد
 • اهمیت تجارب شخصی در رشد شخصیت
 • طبقه‌بندی ویژگی‌های شخصیت
 • مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی
 • اضطراب
 • اضطراب رایانه
 • تعریف اضطراب رایانه
 • میزان شیوع اضطراب رایانه
 • پیامدهای اضطراب رایانه در محیط کار و آموزش
 • علل دوری معلمان از رایانه بر اساس اضطراب رایانه
 • پیشینه پژوهشی
 • پژوهش هاي انجام شده در رابطه با اضطراب رايانه

فصل سوم : روش پژوهش

 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • روش نمونه گیری
 • روش گردآوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • ابزار پژوهش
 • پرسشنامه شخصیت آیزنک
 • پرسشنامه اضطراب کتل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری پژوهش

 • مقدمه
 • الف) آمار توصیفی
 • ب) آمار استنباطی (بررسی فرضیه های پژوهش)

فصل پنجم: نتیجه گیری پژوهش

 • بحث و نتیجه گیری
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات پژوهش

منابع فارسی
منابع انگلیسی

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
54
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟