14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

اضطراب در دانش آموزان دختر

مقایسه اضطراب در دانش آموزان دختر حاشیه نشین و دانش آموزان عادی

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • سئوال پژوهش
 • فرضیه پژوهش
 • متغیرهای پژوهش

فصل دوم: ادبیات پژوهشی

 • مفهوم حاشیه نشینی
 • تاریخچه حاشیه نشینی
 • انواع حاشیه نشینی
 • حاشیه های درون شهری
 • حاشیه های غیر رسمی یا غیر قانونی
 • مشخصات مناطق حاشیه نشین
 • علل بوجود آمدن حاشیه نشینی
 • نقش سیاسی منطقه حاشیه نشین
 • تفاوت حاشیه‌نشینی و گتوهای کشورهای پیشرفته
 • سابقه اسکان غیر‌ رسمی در ایران
 • حاشیه نشینی و ضعف پیوندهای خانوادگی
 • اضطراب دانش آموزان
 • اضطراب جدايي از والدين
 • اضطراب ترس از مدرسه يا مدرسه هراسي
 • اضطراب از امتحان
 • اضطراب انجام ندادن تکاليف
 • اضطراب عدم آشنايي با همکلاسي ها
 • نحوه ي تشخيص دانش آموزان مضطرب
 • پیشینه مطالعاتی پژوهش

فصل سوم: روش انجام پژوهش

 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • روش انجام پژوهش
 • ابزار پژوهش

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

 • الف) توصيف آماري
 • بررسی فرضیه های پژوهش(استنباطی)

فصل پنجم : نتیجه گیری

 • پیشنهادات پژوهش
 • محدودیت های پژوهش
 • منابع پژوهش


چکیده پژوهش

قطعاً مسئله محیط زندگی و نوع مسکن و ... در روحیات و سلامت روان بچه های دانش آموز تأثیرات بسزایی دارد. از این رو در این پژوهش تلاش بر آن است تا رابطه بین وضعیت زندگی دانش آموزان حاشیه نشین و اضطراب های نمایان آنها بررسی شود. به منظور رسیدن به این هدف از پرسشنامه اضطراب کتل تهیه شد و بین دانش آموزان مدرسه ای در کرج توزیع شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مدرسه ای دخترانه راهنمایی واقع در منطقه ای از شهر کرج است که از لحاظ اقتصادی در سطح پایینی است. نمونه انتخاب شده برای انجام این پژوهش تعداد 40 دانش آموز دختر است که 20 نفر از آنها دانش آموزان عادی هستند و 20 نفر دیگر دانش آموزان حاشیه نشین هستند. روش نمونه گیری روش خوشه ای چند مرحله ای بوده است. در فصل چهارم از پژوهش به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم، این فصل شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی است. مقدار تی به دست آمده بین نمرات اضطراب دو گروه دانش آموزان عادی و حاشیه نشین 513/3 بدست آمد (ρ= 0.001) که این مقدار با درجه آزادي 38 در سطح (p<0.001) معنی دار می باشد. نتایج یافته ها نشان داد که بين نمرات اضطراب دانش آموزان حاشیه نشین و دانش آموزان عادی تفاوت معنی داری وجود دارد به طوری که میانگین نمرات اضطراب دانش آموزان حاشیه نشین نسبت به میانگین نمرات اضطراب دانش آموزان عادی بیشتر است.
واژگان کلیدی: اضطراب، حاشیه نشینی، دانش آموز

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
57
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟