14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

رابطه افسردگی و تفکرات غیرمنطقی در بین دانشجویان

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین تفکرات غیرمنطقی و ابتلا به افسردگی در بین دانشجویان دختر و پسر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته روانشناسی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد کرج می باشد که نمونه گیری آن به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. در این پژوهش تعداد 100 نفر از دانشجویان دختر و پسر که شامل نمونه 50 دختر و 50 پسر می باشد. در فصل اول پژوهش کلیات ذکر شده و پژوهشگر به بیان مسأله و اهمیت و هدف آن پرداخته است. فصل دوم پیشینه پژوهش ذکر شده است و بحث چند پژوهش با موضوعات مشابه نیز به بیان آمده است. تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفته است. از یافته ها چنین برآمد که بین باورهای غیرمنطقی با افسردگی رابطه وجود دارد که برای به دست آوردن این نتیجه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

واژگان کلیدی : باور غیرمنطقی، پذیرش منطقی، تمایل به واکنش نسبت به خود، تأیید از دیگران

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • هدف تحقيق
 • فرضيه تحقيق
 • سؤالهای پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • تعريف متغییرها

فصل دوم پیشینه پژوهش

 • مروري كلي بر نظريه درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري
 • ماهيت سلامتي و آشفتگي روان شناختي
 • اصول ششگانه نظريه اليس
 • باورهاي غيرمنطقي
 • انواع باورهاي غيرمنطقي
 • افسردگي
 • علل افسردگي
 • عوارض افسردگي
 • پيشگيري افسردگي
 • راه درمان افسردگي
 • تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور

فصل سوم روش پژوهش

 • روش تحقيق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • روش نمونه گيري
 • ابزار پژوهش

فصل چهارم تحلیل آماری

 • بخش توصیفی
 • بخش استنباطی

فصل پنجم نتیجه گیری

 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات و محدودیت ها

 منابع

 • پیوست:
 • آزمون باورهای غیرمنطقی جونز
 • آزمون افسردگی بک

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
76
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟