14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

هوش هیجانی زنان و دختران

رابطه هوش هیجانی و فرار دختران از خانه

فهرست مطالب: 

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه   
بیان مسأله  
اهمیت و ضرورت مسأله   
سؤال های پژوهش   
فرضیه های پژوهش   
متغیرهای پژوهش   
تعریف متغیرها   
فصل دوم : ادبیات پژوهش
مقدمه   
مبانی نظری و متغیرهای پژوهش   
تعریف فرار   
انواع فرار   
نظریه های فرار دختران   
1- نظریه های جامعه شناختی   
الف. نظریه «انتقال فرهنگی کج روی» (کنش متقابل گرا)   
ب. نظریه «بی هنجاری» مرتن   
ج. نظریه «کنترل»   
د. نظریه وابستگی اجتماعی   
2-نظریه های روان شناختی   
تبیین عوامل مؤثر در فرار دختران   
1- عوامل فردی   
الف- شخصیت های ضداجتماعی   
ب- شخصیت های خودشیفته   
ج- شخصیت های برون گرا   
د- شخصیت های هیستریونیک (نمایشی)   
هوش هیجانی(EQ)   
تاریخچه   
تعاریف هوش هیجانی   
نظریه های هوش هیجانی   
الف) هوش هیجانی از دیدگاه گلمن   
ب) هوش هیجانی از دیدگاه بار- ان   
ج) هوش هیجانی از دیدگاه مایر و سالووی   
ابعاد هوش هیجانی   
پژوهش های داخل کشور   
پژوهشهای خارج کشور  
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
جامعه آماری   
نمونه آماری   
روش نمونه گیری   
ابزار پژوهش  
نحوه اجرا، نمره گذاری و تفسیر  
روش آماری برای تحلیل داده ها   
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
الف)توصيف داده ها   
ب) آمار استنباطی   
فصل پنجم: نتیجه گیری   
محدودیت های پژوهش  
پیشنهادات پژوهش   
منابع فارسی  
منابع انگلیسی   
پیـوست   

چکیده :
این پژوهش هفده فرضیه دارد که عبارتند از میزان هوش هیجانی با فرار دختران رابطة معنادارد دارد. هر یک از مؤلفه های هوش هیجانی با میانگین هوش هیجانی رابطة معناداری دارد (که هوش هیجانی دارای 15مؤلفه است). مؤلفه سن با میانگین هوش هیجانی رابطة معناداری دارد. جامعه تحقیق شامل دختران فراری سازمان بهزیستی تهران بزرگ و دختران عادی است. حجم نمونه دراین پژوهش 70نفر شامل 35نفر دختر فراری و 35نفر دختر عادی است که بطور تصادفی از بین افراد مراکز بهزیستی که از نظر سن و جنس همتاسازی گردیده، انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان می باشد. پژوهش حاضر از نوع زمینه یابی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونt برای گروههای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده بین میانگین هوش هیجانی و فرار دختران رابطه معناداری وجود دارد یعنی دختران فراری دارای هوش هیجانی پایینی هستند و مؤلفه های حل مسأله، شادی(خوشبختی)، تحمل فشار روانی، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقع گرایی، روابط بین فردی، خوش بینی، عزت نفس، انعطاف پذیری، همدلی و خودابرازی با میانگین هوش هیجانی دختران فراری رابطة معناداری دارد ولی با مؤلفه های استقلال، کنترل تکانش، مسئولیت پذیری اجتماعی و سن رابطه معناداری ندارد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
83
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟