14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ارتکاب به جرم

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و ارتکاب به جرم در زنان بزهکار و غیربزهکار 20 تا 30 ساله کرج می باشد. سؤالات مطرح شده در این پژوهش عبارت از یک سؤال اصلی، آیا بین هوش هیجانی و ارتکاب به جرم آزمودنی ها رابطه معناداری وجود دارد؟ و یک سؤال فرعی، آیا زنانی که هوش هیجانی پایین دارند بیشتر مرتکب جرم می شوند؟ در این پژوهش به این دو سؤال پاسخ داده شده است.
برای اجرای پژوهش یک نمونه 30 نفری از زنان 20 تا 30 ساله مجرم زندان رجائی شهر کرج و یک نمونه 30 نفری از دانشجویان 20 تا 30 ساله زن دانشگاه آزاد کرج به روش تصادفی انتخاب شدند و برای بررسی سؤالات ذکر شده مورد آزمون قرار گرفتند. در مورد سنجش هوش هیجانی آزمودنی ها از پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون استفاده شده است.
آزمون هوش هیجانی بار- اون از 133 سؤال تشکیل شده است که شامل 5 حوزه کلی (عبارت های درون فردی- مهارت های میان فردی- سازگاری- کنترل استرس- خلق عمومی) و 15 مهارت جزئی تر می باشد که آزمودنی ها پس از جمع بندی امتیازات به دو گروه دارای هوش هیجانی پایین و بالا گروه بندی می شوند.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون مقایسه دو میانگین مستقل ابتدا آزمون یکسانی واریانس انجام شد و چون درجات آزادی در هر دو گروه یکسان است و همچنین شرط یکسانی واریانس ها برقرار است از آزمون t در شرایط یکسانی واریانس استفاده شده است.
با توجه به نتایج آزمون t ، از آن جا که سطح معناداری آزمون کمتر از 0.05 است، پس خطابسار محدود است و همچنین قدر مطلق t محاسبه شده بیشتر از t جدول در (سطح 0.01) با درجه آزادی 58 است. پس می توان این طور نتیجه گرفت که فرض صفر رد می گردد و فرضیه مورد تأیید قرار می گیرد. به عبارت دیگر با 99 درصد اطمینان می توان بیان کرد که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی بین هوش هیجانی در زنان مجرم و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر هوش هیجانی در این دو گروه از آزمودنی ها در یک سطح نمی باشد و زنان عادی از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند.

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • اهميت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضيه های پژوهش
 • تعريف متغيرها
 • جرم
 • مشخص نمودن متغيرها

فصل دوم: پیشینه تحقیق

 • پيشينه نظري (هوش هیجانی)
 • نظریه های هوش هیجانی:
 • مبنای عصبی زیستی هوش هیجانی
 • نظریه های موجود در زمینه های هوش هیجانی
 • نقش هوش هيجاني در سلامت روان
 • يافته هاي اصلي از مطالعه هاي مربوط به افراد باهوش هيجاني پايين و بالا
 • پيشينه عملي هوش هيجاني
 • هوش هيجاني ضعيف و بيماري رواني
 • ناتواني تشخيص و توصيف هيجانات چيست؟
 • پيشينه نظري (جرم و مجرم)
 • هفت رويكرد در تعريف جرم:
 • نظريه هاي درباره رفتار جنايي:
 • تحليل جرم از ديدگاه ماركس :
 • نظريه هگن
 • نظريه ادوين لمرت
 • بزهكاري از نظر روانشناسي
 • انواع بزهكاري
 • انواع جرائم خاص زنان
 • پيشينه عملي جرم
 • علل بزهکاری زنان

فصل سوم: روشهای آماری یا جمع آوری اطلاعات

 • طرح كلي پژوهش
 • شيوه انتخاب آزمودنيها
 • روش اجرا
 • روش تحليل آماري
 • ابزار پژوهش
 • روايي و پايايي پرسشنامه هوش هيجاني بار ـ اون
 • روش نمره گذاري

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 • مقدمه
 • سطح توصیفی
 • یافته های توصیفی 
 • نمودار های هیستوگرام
 • سطح استنباطی
 • آزمون فرضیه

فصل پنجم: تحلیل نتایج و نتیجه گیری

 • تحلیل نتایج
 • محدودیت ها
 • پیشنهادات 98

 

 • منابع و مأخذ
 • ضمائم

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
101
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟