14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی اثر بخشی آموزش شادکامی فوردایس در افزایش سازگاری معلمان زن متاهل (پایان نامه روان شناسی)

توضیح: فایل این پایان نامه منحصراً متعلق به سایت ایران داک می باشد و در هیچ سایت دیگری ارائه نشده است.

فهرست مطالب این پایان نامه:

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف متغیرها
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
الف ) در حوزه سازگاری زناشویی
مفهوم سازگاری
سازگاری زناشویی
فرایند سازگاری
خصوصیات زوج های سازگار
تأثیر سازگاری و ناسازگاری زناشویی در زندگی
تأثیر سازگاری زناشویی در زندگی
تأثیر ناسازگاری زناشویی در زندگی
تفاوت زوج ها از نظر میزان سازگاری
عوامل شخصیتی و روانی در ناسازگاری زناشویی
عوامل مؤثر بر سازگاری و ناسازگاری زناشویی
راهبردهای کلی برای افزایش سازگاری زناشویی0
ب )در حوزه شادکامی
شادکامی
شادکامی چیست ؟
احساس بهزیستی روانی ، رضامندی از زندگی و شادکامی
متغیرهای اثرگذار در میزان شادکامی
شاخص های شادکامی
فواید شادکامی
دیدگاه های نظری در مورد شادکامی
دیدگاه لذت گرایی
نظریه داینر و همکارن
نظریه آرگایل و همکاران
شادی در نظریه فروید
شادی در نظریه الیس
شادی در نظریه فاوا
شادی در نظریه مزلو
عوامل تأثیر گذار بر شادی
صفات شخصیتی و روان شناختی مرتبط با شادمانی
موانع شاد زیستن
روش های افزایش شادمانی
اصول چهارده گانه فوردایس
برنامه آموزش شادکامی فوردایس-اصفهان
پیشینه پژوهش
بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش اجرای پژوهش
روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل توصیفی
تجزیه و تحلیل استنباطی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه ی پژوهش
یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


چکیده پژوهش

این پژوهش به منظور بررسی آموزش شادکامی فورادیس در افزایش سازگاری معلمان زن متأهل سازمان آموزش و پرورش شهر ....انجام گردید . جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن متأهل در دو منطقه سازمان آموزش و پرورش شهر ....در سال 1379 می باشد . نمونه اولیه به تعداد 150 نفر (هر منطقه 75 نفر) انتخاب شد . سپس از بین آنها 40 نفر از کسانی که نفرات آنها حداقل یک انحراف معیار کمتر از میانگین ، در آزمون سازگاری زناشویی اسپانیر (با چهار خرده مقیاس توافق دو نفری ، ابراز محبت، رضایت زناشویی، همبستگی دو نفری ) بود ، بطور تصادفی به عنوان نمونه نهایی انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند ( 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل) . بعد از اجرای پیش آزمون ، 8 جلسه آموزش شادکامی فورادیس مطابق برنامه تدوین شده در مورد گروه آزمایش اجرا گردید . سپس پس آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد .
داده ها با آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان داد که آموزش شادکامی فورادیس موجب افزایش سازگاری زناشویی معلمان زن متأهل گردیده است .

کلید واژه ها : شادکامی ، سازگاری زناشویی

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
105
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟