14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسي تطبيقي نظام آموزش متوسطه در ايران، آلمان، انگلستان و ارائه راهكارهايي براي بهبود نظام آموزش متوسطه ايران- کارشناسی ارشد آموزش

توضیحات: فایل این پایان نامه منحصراً متعلق به آرشیو سایت ایران داک می باشد و در هیچ سایت دیگری ارائه نشده است. این پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد قابل استفاده است.

چكيده تحقيق

هدف از تحقيق حاضر شناخت ويژگي‌‌هاي عمده مربوط به ساختار نظام آموزش متوسطه مديريت نظام آموزش متوسطه، برنامه‌ريزي آموزشي نظام آموزش متوسطه، اهداف اموزشي نظام آموزش متوسطه، روشهاي آموزشي متوسطه و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي آموزش متوسطه در سه كشور ايران، آلمان و انگلستان است. در راستاي بهره‌گيري از نكات و روشهاي مفيد آن كشورها در آموزش و پرورش ايران روش تحقيق حاضر توصيفي است و با شيوه گردآوري اطلاعات به صورت تطبيقي با مدل جرج بردي است كه داراي چهار مرحله توصيف، تفسير، همجواري و مقايسه مي‌باشد. در اين تحقيق به دليل نظري بودن تحقيق و استفاده از روش كتابخانه اي در جمع‌آوري اطلاعات جامعه و نمونه آماري وجود ندارد. روش جمع آوري اطلاعات از طريق كتابخانه‌ها، پايان نامه‌ها، سازمانهاي آموزشي و سايتهاي اطلاعاتي مي‌باشد.
آنچه امروزه در كشورهاي پيشرفته صنعتي به آن توجه مي‌شود گرايش به تمركززدايي، مديريت مشاركتي سطوح بالا تا پايين، تعيين اهداف و برنامه هاي درسي، توجه به نيازهاي جامعه و نظرات كليه دست‌اندركاران امور آموزش و پرورش، استفاده از روشهاي آموزش و تدريس فعال و اكتشافي و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با توجه به اموري بجز امتحانات درسي پايان هر نوبت يا سال تحصيلي مانند فعاليتهاي كلاسي و غيره مي‌باشد كه در كشور ما نيز با در نظر گرفته ويژگي‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي ديگر و كشور ايران مي‌توان از تجارب آنها براي پيشبرد اهداف آموزش و پرورش كشورمان بهره برد.
     خلاصه پيشنهادهاي مبتني بر اين تحقيق عبارتند از:
1.توجه بيشتر به مطالعات تطبيقي با هدف به روز كرن اطلاعات تخصصي در اين زمينه
2.تشكيل شوراهاي تخصصي آموزش و پرورش در كشورمان جهت اتخاذ تصميمات آموزشي
3. تمركززدايي و انجام برنامه ريزي و مديريت از بالا به پايين و بالعكس
4. تهيه برنامه‌هاي درسي كه با مصاديق روز جامعه تناسب داشته باشد
5. انجام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بصورت توصيفي و با در نظر گرفتن فعاليتهاي كلاسي و خارج از كلاس در كنار ارزشيابي‌هاي تئوري و پايان سال تحصيلي
كليد واژه‌ها: آموزش متوسطه، آموزش و پرورش تطبيقي، ساختار آموزشي، روشهاي آموزشي، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

فهرست مطالب این پایان نامه:
فصل اول: طرح تحقيق  
مقدمه
1-1    بيان مسأله                                                                                                     
1-2    اهميت و ضرورت مسأله  
1-3    اهداف تحقيق                                   
1-4    پرسش‌هاي تحقيق                                          
1-5    تعاريف واژه‌ها و اصطلاحات تحقيقي                        
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق                                                        
2- مقدمه                                           
1-2 مباني نظري تحقيق                                       
1-1-2 مفهوم آموزش و پرورش تطبيقي                             
2-1-2 موضوع آموزش و پرورش تطبيقي                       
3-2-1 تاريخچه مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي                       
4-1-2 اهداف مطالعات و پژوهشهاي تحقيق در زمينه آموزش و پرورش               
5-1-2 اهميت آموزش و پرورش                        
6-1-2 كاركردهاي آموزش و پرورش                        
7-1-2 وضعيت جغرافيايي، سياسي و اجتماعي آلمان                      
8-1-2 تاريخ تحول آموزش متوسطه آلمان در دوره معاصر                    
9-1-2 وضعيت جغرافيايي، سياسي و اجتماعي انگلستان                     
10-1-2 تاريخ تحول آموزش متوسطه انگلستان در دوران معاصر                 
2-2 مروري بر تحقيقات انجام شده                              
3-2 جمع‌بندي                                           
فصل سوم: روش اجراي تحقيق                          
1-3 روش تحقيق                                     
2-3 جامعه و نمونه‌آماري                                
3-3 ابزار جمع‌آوري داده‌ها                              
4-3 روش تجزيه و تحليل داده‌ها                               
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌‌ها                        
الف) توصيف                                       
1-4 آموزش متوسطه ايران                               
1-1-4 دوره راهنمايي تحصيلي                              
2-1-4 ويژگي‌هاي دوره راهنمايي تحصيلي                        
3-1-4 طرح جديد آموزش دوره متوسطه                        
4-1-4 ويژگي‌هاي دانش‌آموزان دوره متوسطه                        
5-1-4 ساختار و تشكيلات آموزش متوسطه ايران                    
1-5-1-4 سازمان اداري و تشكيلات كنوني وزارت آموزش و پرورش            
2-5-1-4 ساختار و تشكيلات دوره راهنمايي                        
3-5-1-4 ساختار و تشكيلات دوره متوسطه                        
6-1-4 مديريت آموزش دوره متوسطه                      
1-6-1-4 مديريت آموزشي ايران                       
2-6-1-4 اهميت مديريت در آموزش و پرورش                   
3-6-1-4 اهداف مديريت آموزشي                       
4-6-1-4 توانايي‌ها و ويژگي هاي مديريت آموزشي                  
5-6-1-4 آئين نامه انتصاب مديران مدارس (مصوب 1382)            
6-6-1-4 شرايط اختصاصي مديران مدارس راهنمايي                
7-1-4 برنامه ريزي آموزشي                         
1-7-1-4 برنامه‌ريزي درسي بر اساس تعليم و تربيت اسلامي           
2-7-1-4 منابع تعيين هدف برنامه‌آموزشي                   
3-7-1-4 برنامه آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي               
4-7-1-4 برنامه آموزشي متوسطه                           
8-1-4 اهداف آموزش متوسطه                             
1-8-1-4 منابع تعيين هدفهاي آموزشي                        
3-8-1-4 اهداف آموزش متوسطه                         
9-1-4 روشهاي آموزشي                             
1-9-1-4 روشهاي آموزشي                            
2-9-1-4 روش‌هاي تدريس دوره راهنمايي تحصيلي و متوسطه                 
10-1-4 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي                         
1-10-1-4 انواع ارزشيابي پيشرفت تحصيلي                    
2-10-1-4 انواع ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با توجه به زمان اجراي آنها        
3-10-1-4 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دوره راهنمايي تحصيلي              
4-10-1-4 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دوره متوسطه                
2-4 آموزش متوسطه آلمان                         
1-2-4 ساختار و تشكيلات نظام آموزشي آلمان                   
2-2-4 روشهاي نظام آموزشي                              
3-2-4 مديريت نظام آموزشي                            
4-2-4 برنامه‌ريزي آموزشي                            
5-2-4 اهداف نظام آموزشي                            
6-2-4 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي                          
3-4 آموزش متوسطه انگلستان                              
1-3-4 ساختار نظام آموزشي                            
2-3-4 اهداف نظام آموزشي انگلستان                        
3-3-4 سازمان اداري آموزش و پرورش انگلستان                     
4-3-4 آموزش متوسطه                                 
5-3-4 مدارس متوسطه جديد                              
6-3-4 مديريت و امور مدارس                               
1-6-3-4 مدارس مستقل خصوصي                          
7-3-4 نظام امتحانات و ارزشيابي تحصيلي                       
1-7-3-4 شرايط ورود به مراكز تربيت معلم، برنامه‌هاي درسي و آموزشي آن       

ب) تفسير                                    
4-4 ساختار و تشكيلات نظام آموزشي                        
5-4 مديريت نظام آموزشي                             
6-4 برنامه ريزي آموزشي                            
7-4 اهداف نظام آموزشي                            
8-4 روشهاي نظام آموزشي                             
9-4 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي                            
ج) همجواري                                      
د) مقايسه                                     
10-4- پرسش اول                                 
11-4- پرسش دوم                          
12-4- پرسش سوم                           
13-4- پرسش چهارم                          
14-4- پرسش پنجم                        
15-4- پرسش ششم                          
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات                  
1-5-    نتيجه گيري                                
1-1-5 پرسش اول                                             &a

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
117
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟