14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

رابطه پرخاشگری و تنبیه والدین در دانش آموزان دختر

چكيده:‌
در پژوهش حاضر رابطة بين تنبيه والدين و پرخاشگري دانش آموزان مطرح شده و فرض بر اين بود كه تنبيه والدين موجب پرخاشگري كودكان مي¬شود.شايد يكي از مهمترين فوايد اين پژوهش، اين است كه با توجه به اينكه خانواده نقش زيادي در رفتار كودكان دارند و طرز برخورد والدين مي تواند زمينه¬سازي براي رفتارهاي آينده كودكان باشد بنابراين با در نظر گرفتن اين مسأله و اثبات اين موضوع كه تنبيه آنان موجب پرخاشگري فرزندان خواهد شد و تغيير مسير برخورد والديني كه روش تنبيه را براي كودكان خود در نظر گرفته اند مي توان اميدوار بود كه تا حدي از پرخاشگري كودكان كاسته شود. با توجه به مسائل بالا بين 40 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمايي بررسي شد و نتايج حاصله حاكي از معني داربودن فرضيه بود و مشخص شد كه تنبيه والدين با پرخاشگري دانش آموزان رابطه معني دار دارد. در نتيجه اميد است با آموزش هاي لازم به خانواده ها، در جهت حذف تنبيه تا حد امكان از روش تربيتي خانواده از پرخاشگري كودكان كه خود منشاء‌ بسياري از مشكلات آينده براي آنان خواهد بود كاسته شود.......

 

فهرست مطالب:

فصل اول: موضوع تحقيق

 • مقدمه
 • موضوع تحقيق
 • ضرورت و اهميت تحقيق
 • فرضيه
 • تعاريف نظري متغيرها (تنبيه- پرخاشگري)
 • تعاريف عملياتي متغيرها (تنبيه- پرخاشگري)

فصل دوم:‌ بررسي تاريخي

 • مقدمه
 • پرخاشگري
 • نظريات پرخاشگري:
 • الف) نظريه روانكاوان:‌ فرويد
 • ب) رويكرد اجتماعي:‌ البرت بندورا
 • ج) رويكرد انسان گرايي:‌ كارل راجرز
 • د)‌ رويكرد رفتاري: لئونارد هال و ميلر و دولار
 • مغز به عنوان اساس رفتار پرخاشجويانه
 • اثرات برانگيزاننده هورمونها بر رفتار پرخاشگرانه
 • انواع پرخاشگري از نظر روان شناسان اجتماعي
 • علل و انگيزه هاي پرخاشگر
 • پرخاشگري و اميال جنسي
 • عوامل تقويت كننده پرخاشگري
 • ايجاد شرايطي كلي براي كاهش پرخاشگري
 • مقابله با رفتار پرخاشگرانه
 • عوامل كلي پرخاشگري
 • ارتباط بين پرخاشگري و تنبيه
 • جانشين هاي تنبيه
 • مشكلات ناشي از تنبيه

فصل سوم: روش تحقيق

 • نمونه
 • توضيح دربارة نمونه ها
 • ابزار اندازه گيري
 • طرح تحقيق
 • روش اجرا

فصل چهارم: تجزيه و تحليلهاي آماري

 • آزمون پيرسون
 • نتيجه

فصل پنجم: خلاصه از تمام فصول

 • خلاصه
 • منابع و مأخذ
 • فهرست جداول
 • جداول اعداد به دست آمده از نمرات پرخاشگري و تنبيه
 • جدول همبستگي پيرسون
 • جدول توزيع T

 

 • ضمائم
 • پيوست

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
76
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟