14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان و مردان

فهرست مطالب

فصل اول

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاریف متغیرها
 • هدف کلی پژوهش

فصل دوم

 • ماهیت هوش
 • تعاریف هوش
 • بهره هوشی
 • چگونگی کشف هوش هیجانی
 • هوش عملی و هوش عاطفی- هیجانی
 • تأثیر هوش هیجانی در زندگی
 • هوش هیجانی و سلامت
 • رابطه هوش هیجانی با سن
 • رابطه ای هوش هیجانی با جنس
 • زندگی با هوش هیجانی
 • نقش هیجانها در هوش
 • نظریه های هوش هیجانی
 • چگونگی اندازه گیری هوش هیجانی
 • مهارتهای هوش هیجانی
 • الف) توانائی شناخت دقیق حالت های هیجانی
 • ب) درک هیجانها
 • هوش هیجانی در مردان و زنان
 • مقیاس های هوش هیجانی
 • مؤلفه های هوش و هیجانی
 • تعریف رضایت
 • رضایتمندی زناشویی
 • تعریف رضایتمندی زناشویی
 • نیازها و عوامل خشنودی سازگاری و زناشویی
 • هوش هیجانی و روابط صمیمانه
 • ادراک عاطفی و روابط زوجین
 • استدلال های موجود درباره ی تأثیر عواطف بر زندگی زناشویی
 • مدیریت عواطف و تأثیر آن بر زندگی زناشویی
 • تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مورد پژوهش

فصل سوم

 • روش پژوهش
 • جامعه
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار جمع آوری اطلاعات
 • الف) پرسشنامه هوش هیجانی
 • ب) پرسشنامه رضایتمندی زناشویی
 • نمره گذاری زنا شویی
 • شیوه اجرا
 • روشهای آماری


فصل چهارم

 • الف) یافته های توصیفی
 • ب) یافته های استنباطی

فصل پنجم

 • تفسیر
 • نتیجه گیری
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادها
 • فهرست منابع
 • ضمائم

چکیده:
پژوهش حاضر با عنوان بررسی رابطه ی هوش هیجانی و رضایت زناشوئی درصد بررسی این سؤا ل بود که آیا بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
هوش هیجانی مقوله ی جدیدی است که از مهارت هایی مانند خود – آگاهی، خود- مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه تشکیل شده است و از آنجا که مفهوم رضایت مندی ، یک مفهوم گسترده است که فاکتورهای متعددی به ویژه عوامل فوق الذکر بر روی آن تأثیر گذار می باشد، احتمال داده شد که بین این دو متغیر رابطه ی معنادار وجود دارد. نمونه ی آماری شامل 50 زوج از زوجین شهرستان کاشان بود که به روش نمونه گیری خوشه اس چند مرحله ای انتخاب گردید. در این پژوهش از روش های آماری (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون سؤالات نشان داد که ؛

 • بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی رابطه ی معنادار وحود دارد.
 • بین مهارت خود آگاهی و رضایت زناشوئی رابطه ی معنادار وجود دارد.
 • بین مهارت خود مدیریتی و رضایت زناشوئی رابطه ی معنادار وجود دارد.
 • بین مهارت آگاهی اجتماعی و رضایت زناشوئی رابطه ی معنادار وجود دارد.
 • بین مهارت مدیریت رابطه و رضایت زناشوئی رابطه ای معنادار وجود دارد.
 • بین رضایت زناشوئی مردان و زنان تفاوت معناداری به دست نیامد.
 • همچنین بین هوش هیجانی مردان و زنان نیز تفاوت معناداری به دست نیامد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
75
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟