3,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
An ant colony system for permutation &ow-shop sequencing

سیستم کلونی مورچه برای ترتیب گذاری فلوشاپ تبدیلی

 

Abstract

Ant colony system (ACS) is a novel meta-heuristic inspired by the foraging behavior of real ant. This paper is the 2rst to apply ACS for the n=m=P=Cmax problem, an NP-hard sequencing problem which is used to 2nd a processing order of n di6erent jobs to be processed on m machines in the same sequence with minimizing the makespan. To verify the developed ACS algorithm, computational experiments are conducted on the well-known benchmark problem set of Taillard. The ACS algorithm is compared with other mata-heuristics such as genetic algorithm, simulated annealing, and neighborhood search from the literature. Computational results demonstrate that ACS is a more e6ective mata-heuristic for the n=m=P=Cmax problem....

  چکیده
سیستم کلونی مورچه (ACS) یک فرااکتشافی جدید الهام گرفته شده از رفتار جستجویی مورچه واقعی است. این مقاله نخستین پژوهشی است که ACS را برای مسئله n/m/P/Cmax بکار می برد، یک مسئله ترتیب گذاری NP سخت که برای یافتن ترتیب پردازش n شغل متفاوتی استفاده می شود که باید روی m ماشین در ترتیب یکسان با به حداقل رساندن بازه ساخت پردازش شوند. برای بررسی الگوریتم ACS توسعه یافته، آزمایشهای محاسباتی روی دستگاه مشهور مسئله معیار Taillard اجرا می شوند. الگوریتم ACS با فرااکتشافی دیگر مانند الگوریتم ژنتیک، آنیلینگ شبیه سازی شده، و جستجوی مجاور از روی آثار مقایسه می شود. نتایج محاسباتی نشان می دهند که ACSیک فرااکتشافی کارامدتر برای مسئله n/m/P/Cmax است....
واژگان کلیدی: زمانبندی، فلوشاپ تبدیلی، سیستم کلونی مورچه، فرااکتشافی....

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
16
صفحه / 11 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟