2,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
Combined Channel Estimation and Data Decoding Based on Fuzzy Logic

تخمین و برآورد کانال ترکیب شده و رمز گشایی داده ها براساس استدلال فازی

Abstract

A simple method that detects the data sequence and at the same time estimates the channel condition is proposed using the Viterbi algorithm and fuzzy logic for the convolutional code. After a fixed number of decoding steps, the fuzzy logic unit reads the branch metric value of the survivor and the difference between maximum and minimum survivor path metric values at the Viterbi decoder and estimates the channel condition with the signal-to-noise ratio. The proposed method enables the channel estimation regardless of what kinds of modulator and demodulator are used. In the experiment, constraint length 7 and code rate 1/2 convolutional code that is standardized by the European Space Agency (ESA) is used. The effective movement range of the proposed channel estimation method is from 0.0 dB to 25 dB.

Index Terms—Channel estimation, communication system, convolutional encoder, fuzzy logic, fuzzy modeling, Viterbi decoding algorithm.....

 

چکیده
یک روش ساده که توالی داده ها را بازبینی می کند و در همان زمان میتواند کانال شرایط را تخمین بزند، پیشنهاد می کند که این روش با استفاده از لگاریتم ویتربی و استدلال پردازی برای کدهای پیچیده انجام شود.بعد از اینکه درمراحل کد گذاری اعداد را ثابت و مقطوع کردیم، واحد استدالال پردازی مقادیر استانداردشاخه های دیگررا ازباقیمانده آنها مرور می کند و تفاوت بین ماکزیمم و مینمم باقی مانده ی قسمتهای دیگراستاندارد متریک رادررمزگشای ویتربی محاسبه می کند و به ارزیابی شرایط کانال به نسبت سیگنال به صدا می پردازد. این روش پیشنهاد شده قادر است که کانال را به راحتی تخمین بزند واین بدون درنظر گرفتن اینست که چه نوع تلفیق کننده و تفکیک کننده دراین بین استفاده شده است. دراین آزمایش فشار طول7 و میزان کد ½ از پیچیدگی کد می باشد که استاندارد گذاری شده است. این استاندارد گذاری برمبنای آژانس فضای اروپایی موسوم (EAS) انجام شده است. حیطه حرکت موثر از روش تخمین کانال پیشنهاد شده از 0.0 dB به 25 db می باشد......

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
12
صفحه / 5 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟