14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

تأثیر رضایت شغلی بر عزت نفس معلمان و ارزشیابی عملکرد آنان (پایان نامه)

توضیح: این فایل پایان نامه در مقطع ارشد رشته روانشناسی نیز قابل استفاده است. فایل این پروژه منحصراً متعلق به سایت ایران داک می باشد و در هیچ سایت دیگری ارائه نشده است.

فهرست مطالب این پایان نامه شامل:

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه    
بیان مسأله   
اهمیت و ضرورت پژوهش   
فصل دوم : پیشینه پژوهش
بخش اول : ارزیابی  و ارزشیابی   

ارزیابی چیست؟   
تعاریف ارزیابی   
ارزیابی پژوهش نیست   
ارزیابی نظارت نیست   
کاربرد روشهای کل گرا در ارزیابی   
ارزیابی اثربخشی معلم / راهنما   
ارزیابی رفتار معلم از طریق مشاهدة مستقیم   
ارزیابی اثربخشی معلم از طریق آزمون پیشرفت تحصیلی نوآوران   
ارزیابی معلم از یک دیدگاه وسیعتر 
چه چیزی را ارزیابی کنیم؟  
چگونه ارزیابی کنیم؟   
طرح ارزیابی   
آشکار کردن هدفها و پرسشهای ارزیابی   
شناسایی موقعیت نظام   
مشخص کردن نقش ارزیابی   
الگوهای ارزیابی و دسته بندی آنها   
ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین   
ارزشیابی تکوینی     
ارزشیابی تشخیصی   
ارزشیابی تراکمی   
هدفهاي ارزشيابي معلم   
توصيف راهبردها يا استراتژيها   
نقش معلم در پرورش خلاقيت   
ارزيابي عملكرد   
ديدگاهها   
ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد   
فرايند ارزيابي عملكرد   
سنجش و اندازه گيري و استخراج نتايج   
عوامل انگيزش   
عوامل انگيزش ناشي از ماهيت شغل   
عوامل انگيزشي ناشي از محيط كار   
وروم و نظريه"انتظار"   
ارزيابي انگيزش
پاداشهاي دروني و پاداشهاي بيروني
بخش دوم : الگوهای تدریس در آموزش و پرورش   
ماهيت آموزش و پرورش و تدريس   
تدريس       
فلمينگ   
آموزش و پرورش از نظر هربارت   
انتقاد از روش پستالوژي   
مراحل پيشنهادي هربارت در آموزش و پرورش
شيوه هاي كهنه آموزشي مانع خلاقيت كودكان ايراني
خلاقيت با آزادي شكوفا مي شود   
آموزش و پرورش شرط اول بروز خلاقيت  
نظريه آموزشي برونر    
نظريه آموزشي آزوبل    
وظايف معلم    
رويكرد شناخت اجتماعي    
الگوي كاوشگري علوم اجتماعي   
الگوي آموزش آزمايشگاهي    
الگوي پژوهش گروهي(تفحص گروهي)       
بخش سوم : رضایت شغلی    
افزايش رضايت شغلي معلمان    
تعريف رضايت شغلي    
اهميت رضايت شغلي معلمان    
عوامل مؤثر بر رضايت شغلي معلمان    
پيامدهاي رضايت شغلي   
بررسي علل رضايت شغلي    
راهكارهايي براي افزايش رضايت شغلي معلمان       
تأمين ايمني و امنيت معلمان    
عوامل نارضایتی شغلی و اعتصابات معلمان در کشورهای خارجی    
بخش چهارم : عزت نفس   
ابعاد عزت نفس    
نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس    
عوامل مؤثر در رشد عزت نفس   
زمینه های عزت نفس    
ديدگاههاي نظري در مورد عزت نفس    
عزت نفس      
تحقيقات انجام شده در خارج    
تحقيقات انجام شده در ايران   
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
مقدمه       
ابزار پژوهش     
روش نمونه گیری     
نمونه پژوهش     
جامعه پژوهش     
روش پژوهش    
ابزارهای اندازه گیری    
آزمون عزّت نفس كوپر اسميت   
آزمون رضایت شغلی   
روند جمع آوری اطلاعات    
روش تجریه و تحلیل داده ها   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم:  نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری   
پیشنهادات   
محدودیت ها   
منابع فارسی   
ضمائم  

 

چکیده پژوهش

ارزشیابی کار، دقیق ترین وسیله برای تشخیص وضعیت کارکنان یک سازمان است. گرچه برای بسیاری از سرپرستان و کارکنان ارزشیابی غیرمنصفانه می تواند به سرخوردگی، ترس و فرصت از دست رفته منجر شود. اما اگر ارزشیابی کار، دقیق و همه جانبه ای انجام گیرد میتواند قابلیت های کارکندان برتر را افزایش و توان کیفیت کارمندان متوسط را به سطح بالاتری ارتقاء دهد. افزون بر این ارزشیابی های دقیق سبب می گردد کارکنان ضعیف از عملکرد شغلی مناسب بهره برند.
موضوع دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است عزت نفس است. عزت نفس يا خودارزيابي ، اثرات برجسته اي در جريان فكري ، تمايلات ، ارزشها و هدف هاي شخص دارد و كليد فهم رفتار اوست . شخصي كه از عزت نفس برخوردار است خودش را به گونه اي مثبت ارزشيابي كرده ، برخورد مناسبي نسبت به نظريات مثبت خود و ديگران دارد .
نمونه مورد مطالعه شامل 60 نفر مربی بودند که در مرکز تربیت مربی شهرستان کرج مشغول به تدریس و تحصیل بودند. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر نمونه گیری به روش تصادفی ساده است. نمونه گیری تصادفی روشی است که در آن برای هر یک از اعضای جامعه (واحد نمونه گیری) امکان مساوی برای انتخاب شدن، فراهم شود. به علت مشغله زیاد مربیان در محیط کار و نداشتن فرصت کافی از نمونه های در دسترس استفاده شد.
در این پژوهش جهت گردآوری دو پرسشنامه استفاده کردیم که شامل آزمون کوپر اسمیت و آزمون رضایت شغلی میشود. در این پژوهش برای توصیف اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، میانه، انحراف معیار و ...) و برای اطلاعات و ارتباط متغیرها از آمار استنباطی آزمون t استفاده شد. و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از نرم افزار کامپیوتری SPSS  تحت ویندوز استفاده گردید.

کلید واژه ها : عزت نفس، رضایت شغلی، ارزشیابی

 

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
120
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟